Η απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του λόγω βραχείας ασθένειας, είναι δυνατόν να επιφέρει τη λύση της εργασιακής σύμβασης?

Η εντός των ορίων του νόμου αποχή του μισθωτού από την εργασία του, λόγω βραχείας ασθένειας, δε συνεπάγεται τη λύση της σχέσης εργασίας. Σε περίπτωση παράτασης της απουσίας του εργαζόμενου πέρα από τα πιο πάνω όρια, απόκειται στον δικαστή να κρίνει αν η αποχή αυτή μαρτυρεί θέληση του μισθωτού να λύσει την σχέση εργασίας , συνεκτιμώντας την αιτία, τη διάρκεια, τις συνθήκες της αποχής και την υπαιτιότητας του μισθωτού, σε συνδυασμό με τον χρόνο υπηρεσίας του στον εργοδότη, την ικανοποιητική ή μη εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και τη συχνότητα των απουσιών του.

Δείτε περισσότερα στο www.dikigorosergatologos.gr

Advertisements

Δικαιώματα εργαζομένου που καθυστέρει να πληρωθεί

Η άρνηση του εργοδότη να καταβάλει στον μισθωτό τον οφειλόμενο μισθό του, καθώς και η καθυστέρηση πληρωμής του, παρέχει στον εργαζόμενο, υπό τις απαιτούμενες κάθε φορά προϋποθέσεις, τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) να ασκήσει αγωγή κατά του εργοδότη αξιώνοντας την καταδίκη του τελευταίου να του καταβάλει τους δεδουλευμένους μισθούς του, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας,

β) να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας του, αρνούμενος την παροχή της για το μέλλον, μέχρις ότου ο εργοδότης του καταβάλει τους καθυστερούμενους μισθούς του,

γ) να επιδιώξει δικαστικώς την αποκατάσταση περαιτέρω ζημίας που τυχόν έχει υποστεί από την υπερημερία του εργοδότη, κατ’ άρθρο 345 Αστικού Κώδικα.

Δείτε περισσότερα στο www.dikigorosergatologos.gr

Μπορεί ο εργοδότης μου να με υποχρεώσει να υπογράψω νέα ατομική σύμβαση εργασίας, που προβλέπει χαμηλότερο μισθό;

Ο εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να υπογράψει νέα ατομική σύμβαση εργασίας με δυσμενέστερους όρους από την προηγούμενη. Στην περίπτωση που ο εργοδότης τροποποιεί μονομερώς τη σύμβαση εργασίας, ο εργαζόμενος μπορεί να θεωρήσει την πρακτική αυτή ως καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη και ως εκ τούτου να αξιώσει από αυτόν αποζημίωση. Εάν δε επιθυμεί να παραμείνει στην εργασία του, δικαιούται να συνεχίσει να εργάζεται με την ισχύουσα σύμβαση. Έχει, μάλιστα, το δικαίωμα να αξιώσει μισθούς υπερημερίας, εάν ο εργοδότης δεν του καταβάλει το μισθό που προβλέπει η ισχύουσα σύμβασή του. Σημειωτέον, ότι αν δεχτεί να υπογράψει τη νέα δυσμενέστερη ατομική σύμβαση εργασίας του, αυτό συνεπάγεται ότι αποδέχεται την τροποποιητική μεταβολή και δε δύναται να αξιώσει το μισθό που του καταβαλλόταν προγενέστερα.

Δείτε περισσότερα στο http://www.dikigorosergatologos.gr

Αν ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, υποχρεούται ο εργοδότης να του καταβάλει αποζημίωση για εργατικό ατύχημα;

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος-θύμα εργατικού ατυχήματος υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης του απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς καταβολή αποζημίωσης εξόδων νοσηλείας, και στην περίπτωση που το ατύχημα είναι θανατηφόρο από, εξόδων κηδείας. Αν όμως συντρέχει στο πρόσωπο του εργοδότη δόλος ή αμέλεια, ο εργαζόμενος, οποίος έχει υποστεί το εργατικό ατύχημα έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον εργοδότη χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που του προκάλεσε το ατύχημα.

Δείτε περισσότερα στο http://www.dikigorosergatologos.gr