Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ατομική Επιχείρηση ;

1. Να υπάρχει κάποιος χώρος εγκατάστασης. Ο χώρος εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο.
2. Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.
3. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: «Βεβαίωση Πληροφόρησης Προκατοχύρωσης» για το δικαίωμα χρήσης του Διακριτικού Τίτλου που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας.
4. «Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ (χρησιμοποιείτε το προσωπικό σας ΑΦΜ) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.
5. Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο.

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης ;

1ο Βήμα : Έλεγχος αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
2ο Βήμα : Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
3ο Βήμα : Εγγραφή στο Επιμελητήριο.
4ο Βήμα : Έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εγγραφή στον ΟΑΕΕ.

Πως θα με βοηθήσει η TaxWind ;

Η TaxWind αρχικά θα εντοπίσει την ανάγκη σας ,θα εξετάσουμε λεπτομερώς τα δεδομένα σας και θα προτείνουμε την κατάλληλη μορφή επιχείρησης. Αν επιλεγεί η Ατομική Επιχείρηση ως μορφή για την επιχείρηση σας θα προβούμε στην έναρξη της. Μας προσκομίζετε μια εξουσιοδότηση και σε 2 ημέρες σας παραδίδουμε όλα τα έγγραφα της έναρξης σε φυσικό αλλά και ψηφιακό αρχείο και θα μπορείτε να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα έχοντας δίπλα σας έναν ισχυρό συνεργάτη.

Τι θα μου προσφέρει η TaxWind στην συνέχεια;

Η TaxWind θα γίνει ο πιο στενός συνεργάτης σας. Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει τα τιμολόγια σας καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης σας σχετικά με την εναρμόνιση της με τις αρχές, επίσης θα αρχειοθετεί τα έγγραφά σας  Φυσικό και Ψηφιακό Αρχείο. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης σας κάθε μήνα θα λαμβάνεται την Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση σε βιβλίο ειδικά τυπωμένο και σχεδιασμένο αποκλειστικά για την Επιχείρηση σας που θα σας δείχνει αναλυτικά την πορεία της επιχείρησης σας, τα αποτελέσματα σας και θα βλέπετε την πορεία των Φόρων και υποχρεώσεων σας, κάθε μήνα.

Tι πρέπει να σκεφτώ πριν ανοίξω την επιχείρηση;

Το βασικότερο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι αν θα διατρέχετε μεγάλο εμπορικό κίνδυνο. Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο συνηθισμένη μορφή επιχείρησης αυτό όμως δεν προδικάζει την επιλογή μας. Κάθε επιχειρηματίας πρέπει να εξετάσει από την δική του οπτική γωνία την μορφή που τον συμφέρει. Το εμπόριο έχει κινδύνους, για παράδειγμα αν κάποιος έχει ακίνητη περιουσία καλό θα είναι να σκεφτεί πολύ καλά την μορφή επιχείρησης που θα επιλέξει. Η ατομική επιχείρηση έχει χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και είναι η πιο ευέλικτη μορφή επιχείρησης.
Tips για την Ατομική Επιχείρηση;

  • Έναρξη σε 2 ημέρες
  • Ευέλικτη μορφή επιχείρησης
  • Χαμηλό λειτουργικό κόστος
  • Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 Ν.4172/2013 (26%) μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά (Τζίρος – χωρίς ΦΠΑ) τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Πως Φορολογείται η Ατομική ;
Τα κέρδη από Ατομική Επιχείρηση φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής (%)

< 50.000

26%

> 50.000

33%

Παράδειγμα:
Επιχείρηση παρουσιάζει κέρδη 52.000 ευρώ το Φορολογικό Έτος 2015, να υπολογιστεί η Φορολογική επιβάρυνση:
Οι πρώτες 50.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 26%,
δηλαδή 50.000*26%= 13.000 ευρώ
Οι επόμενες 2.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 33%,
δηλαδή 2.000 * 33%= 660 ευρώ
Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση: 13.000+660 ευρώ= 13.660 ευρώ *
*Στην Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση θα υπολογιστεί και προκαταβολή φόρου 55%.

Advertisements