Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ομόρρυθμη Εταιρεία;

1. Για την ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρείας χρειάζονται τουλάχιστον δύο εταίροι.
2. Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
3. Έδρα της εταιρείας.
4. Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου.
5. Η έναρξη της ΟΕ γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης;

1ο Βήμα : Έλεγχος αν απαιτείτε ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
2ο Βήμα : Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
3ο Βήμα : Καταστατικό εταιρείας.
4ο Βήμα : Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.
5ο Βήμα : Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ.
6ο Βήμα : Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Πως θα με βοηθήσει η TaxWind;

Η TaxWind αρχικά θα εντοπίσει την ανάγκη σας, θα εξετάσουμε λεπτομερώς τα δεδομένα σας και θα προτείνουμε την κατάλληλη μορφή επιχείρησης. Αν επιλεγεί η Ομόρρυθμη Εταιρεία ως μορφή για την επιχείρηση σας θα προβούμε στην έναρξη της. Μας προσκομίζετε μια εξουσιοδότηση και σε διάστημα 7 ημερών σας παραδίδουμε όλα τα έγγραφα της έναρξης σε φυσικό αλλά και ψηφιακό αρχείο και θα μπορείτε να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα έχοντας δίπλα σας έναν ισχυρό συνεργάτη.

Τι θα μου προσφέρει η TaxWind στην συνέχεια;       

Η TaxWind θα γίνει ο πιο στενός συνεργάτης σας. Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει τα τιμολόγια σας καθώς και όλα τα έγγραφα  που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης σας σχετικά με την εναρμόνιση της με τις αρχές , επίσης θα αρχειοθετεί τα έγγραφά σας  Φυσικό και Ψηφιακό Αρχείο.  Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης σας κάθε μήνα θα λαμβάνεται την Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση σε βιβλίο ειδικά τυπωμένο και σχεδιασμένο αποκλειστικά για την Επιχείρηση σας που θα σας δείχνει αναλυτικά την πορεία της επιχείρησης σας, τα αποτελέσματα σας και θα βλέπετε την πορεία των Φόρων και υποχρεώσεων σας, κάθε μήνα!

Τι πρέπει να σκεφτώ πριν ιδρύσω την Ομόρρυθμη Εταιρεία;

Η Ομόρρυθμη εταιρεία είναι προσωπική επιχείρηση και για την σύσταση της χρειάζονται τουλάχιστον 2 εταίροι. Η ομόρρυθμη εταιρεία αποτελεί το μοναδικό εταιρικό τύπο, όπου όλοι οι εταίροι συνευθύνονται παράλληλα με το νομικό πρόσωπο για τα εταιρικά χρέη και μάλιστα και με την ατομική τους περιουσία. Η ρύθμιση αυτή, που απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 22 του Εμπορικού Νόμου, καθιερώνει την απεριόριστη και εις ολόκληρον με την εταιρεία ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων σε σχέση με τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του νομικού προσώπου, ανεξάρτητα από τη γενεσιουργό αιτία τους, δηλαδή είτε αυτές προκύπτουν από σύμβαση είτε από αδικοπραξία είτε από άλλο λόγο.
Η Ομόρρυθμη εταιρεία ενδείκνυται για εταιρείες όπου επιθυμούν να έχουν μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που αναφέραμε παραπάνω.
Ομόρρυθμη Εταιρεία

  • Έναρξη σε 10 ημέρες.
  • Καταστατικό που προβλέπει τον σκοπό , τον τρόπο λειτουργία καθώς και την άσκηση διοίκησης.
  • Απεριόριστη Ευθύνη Ομόρρυθμων εταίρων.
  • Υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε όλων των εταίρων.
  • Υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.

 

Πως Φορολογείται η Ο.Ε.;

Τα κέρδη από Ομόρρυθμη Εταιρεία φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής (%)

< 50.000

26%

> 50.000

33%

Παράδειγμα:
Επιχείρηση παρουσιάζει κέρδη 52.000 ευρώ το Φορολογικό Έτος 2015, να υπολογιστεί η Φορολογική επιβάρυνση:
Οι πρώτες 50.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 26% ,
δηλαδή 50.000*26% = 13.000 ευρώ.
Οι επόμενες 2.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 33% δΔηλαδή 2.000 * 33%= 660 ευρώ.
Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση: 13.000+660 ευρώ= 13.660 ευρώ *
*Στην Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση θα υπολογιστεί και προκαταβολή φόρου 55%.

Advertisements