Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία;
1. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.
2. Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
3. Έδρα της εταιρείας.
4. Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ έχουν υποχρέωση μόνο οι διαχειριστές της εταιρείας.
5. Ίδρυση της εταιρείας με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.
6. Η έναρξη της ΙΚΕ γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης;
1ο Βήμα : Έλεγχος αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
2ο Βήμα : Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
3ο Βήμα : Καταστατικό εταιρείας.
4ο Βήμα : Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.
5ο Βήμα : Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ.
6ο Βήμα : Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Πως θα με βοηθήσει ηtaxWind;
Η TaxWind ,θα εξετάσουμε λεπτομερώς τα δεδομένα σας και θα προτείνουμε την κατάλληλη μορφή επιχείρησης. Αν επιλεγεί η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ως μορφή για την επιχείρηση σας θα προβούμε στην έναρξη της. Μας προσκομίζετε μια εξουσιοδότηση και σε διάστημα 7 ημερών σας παραδίδουμε όλα τα έγγραφα της έναρξης σε φυσικό αλλά και ψηφιακό αρχείο και θα μπορείτε να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα έχοντας δίπλα σας ένα ισχυρό συνεργάτη.

Τι θα μου προσφέρει η TaxWind στη συνέχεια;       
Η TaxWind με τους συνεργάτες της ς θα παραλαμβάνει τα τιμολόγια σας καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης σας σχετικά με την εναρμόνιση της με τις αρχές, κάθε εβδομάδα καθώς επίσης θα αρχειοθετεί τα έγγραφά σας, σε  Φυσικό και Ψηφιακό Αρχείο. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης σας, κάθε μήνα θα λαμβάνεται την Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση σε βιβλίο ειδικά τυπωμένο και σχεδιασμένο αποκλειστικά για την Επιχείρηση σας που θα σας δείχνει αναλυτικά την πορεία της επιχείρησης σας, τα αποτελέσματα σας και θα βλέπετε την πορεία των Φόρων και υποχρεώσεων σας, κάθε μήνα!
Τι πρέπει να σκεφτώ πριν ιδρύσω την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ;
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) είναι η νέα μορφή εταιρείας που εισήχθη με τον Ν.4072/2012.  Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, η πιο ευέλικτη μορφή εταιρείας.
Το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ι.Κ.Ε. σε σχέση με τους παρεμφερείς εταιρικούς τύπους είναι η μη υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όλων των εταίρων, αλλά μόνο του διαχειριστή και του μοναδικού εταίρου (εφόσον είναι μονοπρόσωπη). Για περισσότερα κατεβάστε το e-book.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία:

  • Έναρξη σε 7 ημέρες
  • Καταστατικό που προβλέπει τον σκοπό, τον τρόπο λειτουργία καθώς και την άσκηση διοίκησης.
  • Η εταιρεία ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για της εταιρικές υποχρεώσεις.
  • Δεν είναι υποχρεωτική Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.
  • Ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.

Πως Φορολογείται η IKE;
Τα κέρδη από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 26% και 10% στην διανομή των κερδών της.

Advertisements