Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ);
1. Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.
2. Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
3. Έδρα της εταιρείας.
4. Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.
5. Ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου 4.500 ευρώ.
6. Η έναρξη της ΕΠΕ γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης;
1ο Βήμα : Έλεγχος αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
2ο Βήμα : Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
3ο Βήμα : Καταστατικό εταιρείας.
4ο Βήμα : Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.
5ο Βήμα : Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ.
6ο Βήμα : Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Πως θα με βοηθήσει η TaxWind;
Η TaxWind αρχικά θα εντοπίσει την ανάγκη σας, θα εξετάσουμε λεπτομερώς τα δεδομένα σας και θα προτείνουμε την κατάλληλη μορφή επιχείρησης. Αν επιλεγεί η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ως μορφή για την επιχείρηση σας θα προβούμε στην έναρξη της. Μας προσκομίζετε μια εξουσιοδότηση και σε διάστημα 7 – 20 ημερών σας παραδίδουμε όλα τα έγγραφα της έναρξης σε φυσικό αλλά και ψηφιακό αρχείο και θα μπορείτε να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα έχοντας δίπλα σας έναν ισχυρό συνεργάτη.

Τι θα μου προσφέρει η TaxWind στην πορεία;       
Η TaxWind θα γίνει ο πιο στενός συνεργάτης σας. Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει τα τιμολόγια σας καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης σας σχετικά με την εναρμόνιση της με τις αρχές, επίσης θα αρχειοθετεί τα έγγραφά σας  Φυσικό και Ψηφιακό Αρχείο.  Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης σας κάθε μήνα θα λαμβάνετε την Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση σε βιβλίο ειδικά τυπωμένο και σχεδιασμένο αποκλειστικά για την Επιχείρηση σας που θα σας δείχνει αναλυτικά την πορεία της επιχείρησης σας, τα αποτελέσματα σας και θα βλέπετε την πορεία των φόρων και υποχρεώσεων σας, κάθε μήνα!

Τι πρέπει να σκεφτώ πριν ιδρύσω την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης;
Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3190/1955, η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ωστόσο απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας (μόνο venture capital) και αθλητικές δραστηριότητες.
Επίσης , η ΕΠΕ έχει :

  • ορισμένη διάρκεια ζωής,
  • περιορισμένη ευθύνη των εταίρων,
  • ύπαρξη δύο οργάνων,Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή,
  • η διαίρεση του κεφαλαίου σε μερίδες συμμετοχής.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία:

  • Έναρξη σε 7-20 ημέρες.
  • Η έναρξη γίνεται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.
  • Καταστατικό που προβλέπει τον σκοπό, τον τρόπο λειτουργία καθώς και την άσκηση διοίκησης.
  • Η εταιρεία ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για της εταιρικές υποχρεώσεις.
  • Συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυση της αλλά και καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής της.
  • Ελάχιστο κεφάλαιο 4.500 ευρώ.

 

Πως Φορολογείται η EΠΕ;

Τα κέρδη από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης φορολογούνται με συντελεστή 26% και 10% στην διανομή των κερδών της.

Advertisements